Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018 – Wettelijke indexering bedragen levensonderhoud 2018.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de Wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2017 gewijzigd. Het percentage waarmee de bestaande, gewijzigde of vastgestelde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,5%

Bekijk de wettelijke indexering beschikking wijzigingspercentage bedragen levensonderhoud 2018 via onderstaande link:

Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 24 oktober 2017, nr. 2141865, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018)

Indexering levensonderhoud per januari 2016

Het percentage voor de wettelijke indexering levensonderhoud is bekend. Vanaf 1 januari 2016 is de indexering 1,3%.

Bekijk hier de officiële bekendmaking:Beschikking van de Minister van Veiligheid en Justitie van 30 oktober 2015, nr. 696918, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2016 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016)

Vragen of Advies over rechtspraak, berekeningen, draagkracht, behoefte berekeningen, partneralimentatie berekeningen, kinderalimentatie berekeningen zie tremanormen.nl

Positieve beschikking in het incident inzake een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking kinderalimentatie

Het geding in eerste aanleg
Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking van 15 maart 2012 heeft de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad, de bij vaststellingsovereenkomst van 12 februari 2009 tussen partijen overeengekomen en door de man aan de vrouw te betalen kinderbijdrage gewijzigd en heeft deze bijdrage met ingang van 7 juni 2011 bepaald op € 127,– per kind, per maand.

Het geding in hoger beroep
Bij verzoekschrift, binnengekomen op de griffie van het Gerechtshof Leeuwarden op 27 april 2012, heeft de man een schorsingsverzoek gedaan.

Bij verweerschrift, binnengekomen op de griffie op 21 mei 2012, heeft de vrouw verzocht het schorsingsverzoek van de man af te wijzen.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een brief van 11 mei 2012, een brief van 15 mei 2012 met bijlagen, een brief van 16 mei 2012 met bijlage van de procesadvocaat van de man, en een brief van 24 mei 2012 met bijlage van de procesadvocaat van de vrouw. Ter zitting van 31 mei 2012 is de zaak behandeld. Verschenen zijn de man, bijgestaan door zijn procesadvocaat, en de vrouw, bijgestaan door haar procesadvocaat.

De beoordeling
De vaststaande feiten
Bij beroepschrift van 25 april 2012, binnengekomen bij de griffie van het hof op 27 april 2012, heeft de man appèl ingesteld tegen de beschikking van 15 maart 2012.

De overwegingen
Bij de beoordeling van een verzoek tot schorsing als hier aan de orde geldt als uitgangspunt dat de executant bevoegd is tot tenuitvoerlegging, maar dat de belangen van partijen bij deze tenuitvoerlegging tegen elkaar moeten worden afgewogen. Van belang is daarbij het antwoord op de vraag of aannemelijk is dat de te executeren beschikking klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of dat de tenuitvoerlegging, op grond van na het geven van de beschikking voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Daarbij behoort de kans van slagen van het aangewende rechtsmiddel in de regel buiten beschouwing te blijven.

De man heeft zijn schorsingsverzoek aldus toegelicht dat zijn (financiële) situatie zodanig is dat tenuitvoerlegging van de bestreden beschikking op het punt van de kinderalimentatie een noodtoestand zal doen ontstaan. Uit de door de man overgelegde cijfers over 2011 komt naar voren dat het nettoresultaat van zijn onderneming dat jaar negatief is. Hierdoor ontvangt de man, anders dan de vrouw stelt, geen fiscaal voordeel over de door hem te betalen kinderalimentatie.

Daarnaast is ter zitting van het hof als onweersproken vast komen te staan dat de man gemiddeld € 600,00 per maand leent om in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en dat hij (mede) hierdoor een schuld heeft opgebouwd van € 30.000,00 in totaal. Voorts is gebleken dat de man, bij wie de kinderen de helft van de tijd verblijven, daarnaast zelf ook kleding en schoenen voor de kinderen moet kopen. De vrouw, die de kinderbijslag voor de kinderen ontvangt, geeft de kinderen namelijk geen kleding en schoenen meer mee wanneer zij naar hun vader gaan.

Het hof acht het, op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, aannemelijk dat tenuitvoerlegging van de beschikking van de rechtbank, op grond van na de beschikking aan het licht gekomen feiten, zoals hiervoor uiteengezet, aan de zijde van de man een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

Voor het overige is het hof van oordeel dat de vrouw – gelet op hetgeen zij heeft aangevoerd – niet, althans onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat haar belang bij uitvoerbaarheid van de beslissing van 15 maart 2012 de rechtbank zwaarder dient te wegen dan het belang van de man bij schorsing van de uitvoerbaarheid daarvan. Het hof zal dan ook het schorsingsverzoek van de man toewijzen.

Slotsom
Gelet op het voren overwogene zal het hof beslissen als na te melden.

De beslissing
Het gerechtshof:
schorst de uitvoerbaarheid bij voorraad van de beschikking van de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad, van 15 maart 2012.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.G. Idsardi, voorzitter, M.P. den Hollander en G. Jonkman en in het openbaar uitgesproken op 21 juni 2012.

Beschikking Staatssecretaris Staatscourant Nr. 19456 van 28 oktober 2011

Beschikking Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 oktober 2011, nr. 5712808/11/6, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2012 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,3.

Artikel 2
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2011

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

TOELICHTING
Met ingang van 1 januari 2012 zullen uitkeringen voor levensonderhoud weer automatisch worden aangepast. Het percentage waarmee de bestaande, vastgestelde of gewijzigde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 1,3.

De wettelijke regeling van indexering der alimentaties

Ingevolge artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor. Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het Besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 augustus 2003, Stb. 328). Bepalend is het indexcijfer van cao-lonen per maand (inclusief bijzondere beloningen), zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, wordt bekend gemaakt door dit Bureau. Bij de samenstelling van dit indexcijfer wordt behalve met de salarissen in het bedrijfsleven, ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de salarissen bij de overheid en met de ontwikkeling van de salarissen in andere sectoren.

Percentage geldend voor het jaar 2012

Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2012 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2010 en per 30 september 2011. Deze bedragen 127,2 respectievelijk 128,8 hetgeen een procentueel verschil van 1,257 oplevert. Afronding ingevolge de wet op tienden van een procent met afronding van de vijf naar beneden, overeenkomstig artikel 402a lid 4 BW betekent een verhoging van de alimentaties per 1 januari 2012 met 1,3%. Het percentage van de wijziging van de alimentaties dat zal gelden vanaf 1 januari 2011 is derhalve bepaald op 1,3.

Percentages, geldend voor de jaren tot 1975

Al naar gelang het jaar van vaststelling (1973, 1972, 1971 of 1970 of eerder), bedroeg het percentage van de op 1 januari 1974 ingegane verhoging: 12, 23, 40 en 54.

Percentage, geldend voor de jaren 1975 tot en met 2012

1975: 16
1976: 13
1977: 7
1978: 8
1979: 6
1980: 6
1981: 4
1982: 3
1 april 1983–31 december 1983: 6,4
1984: –
1985: 0,5
1986: 1,1
1987: 1,3
1988: 0,5
1989: 1
1990: 1,6
1991: 3,2
1992: 3,7
1993: 4,2
1994: 2,5
1995: 1,3
1996: 1,1
1997: 1,7
1998: 2,3
1999: 3,3
2000: 2,5
2001: 3,3
2002: 4,6
2003: 3,9
2004: 2,5
2005: 1,1
2006: 0,9
2007: 1,8
2008: 2,2
2009: 3,9
2010: 2,3
2011: 0,9
2012: 1,3

Deze percentages gelden voor de alimentaties, die in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het percentage is vastgesteld, bestonden, zijn vastgesteld of gewijzigd. Onder ‘vaststellen of wijzigen’ vallen ook de wijzigingen die door voorafgaande indexering(en) tot stand zijn gekomen.

Enkele voorbeelden in verband met de verhoging per 1 januari 2012

De alimentatie is in 2011 door de rechter of door partijen bij overeenkomst bepaald op      € 250,– per maand. Dit bedrag wordt dus met ingang van 1 januari 2012 € 250,– + 1,3% = € 253,25 per maand.

Als de alimentatie in 2002 is vastgesteld op € 400,00 per maand, kwam er per 1 januari 2003 3,9% bij, zodat het bedrag werd: € 415,60 per maand. Vervolgens kwam daar per      1 januari 2004 2,5% bij, zodat het bedrag werd: € 425,99 per maand. Per 1 januari 2005 werd dit bedrag met 1,1% verhoogd en werd € 430,68. Dit bedrag werd voorts per 1 januari 2006 verhoogd met 0,9%, hetgeen betekent dat het bedrag € 434,56 werd. Per 1 januari 2007 werd dit bedrag met 1,8% verhoogd en werd het € 442,38. Per 1 januari 2008 kwam daar 2,2% bij, zodat het bedrag € 452,11 per maand werd. Per 1 januari 2009 kwam daar 3,9% bij, zodat het bedrag € 469,74 per maand werd. Per 1 januari 2010 kwam daar 2,3% bij en kwam het bedrag uit op € 480,54. Per 1 januari 2011 kwam daar 0,9% bij en kwam het bedrag uit op € 484,86. Met ingang van 1 januari 2012 komt er 1,3% bij en komt het bedrag uit op € 491,16.

Uitzondering op de regel

In één geval geldt de wettelijke indexering in het geheel niet. Als namelijk vóór 1 januari 1973 de hoogte van de bedragen in de rechterlijke uitspraak of in de overeenkomst mede afhankelijk is gesteld van de ontwikkeling van het peil van het inkomen, de lonen of de prijzen, worden deze bedragen niet van rechtswege verhoogd met de vastgestelde percentages. Voor deze alimentatiebedragen blijft dan van kracht wat de rechter heeft bepaald of wat in de overeenkomst staat.

Uitsluiting van de indexering

Bij alimentaties die zijn vastgesteld na de inwerkingtreding van de wet (vanaf 1 januari 1973) kan men afwijken van de algemene indexeringsregeling.

Voorbeelden daarvan zijn:

Er kunnen redenen zijn om niet mee te doen aan de aanpassing van rechtswege van de alimentatie en om liever vaste bedragen aan te houden. Indien de alimentatieplichtige bijvoorbeeld moet leven van een vast inkomen dat niet meegaat met het loon- en prijspeil, kan automatische stijging van de alimentatie voor hem bezwaarlijk zijn. Men kan dan bij overeenkomst de indexering van rechtswege uitsluiten. Ook kan elk van beide partijen aan de rechter vragen die indexering uit te sluiten. Men kan de wettelijke indexering ook voor een bepaalde tijd uitsluiten, bijvoorbeeld voor één jaar. Er kan daarvoor reden zijn als de alimentatie aan het eind van het jaar werd vastgesteld en bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige niet op korte termijn op inkomensverhoging kan rekenen. Men wil de voorkeur geven aan een andere vorm van automatische aanpassing van de alimentatie, bijvoorbeeld door die te koppelen aan wijzigingen in het salaris van de alimentatieplichtige, of aan een prijsindexcijfer. In artikel 402a Boek 1 BW is uitdrukkelijk vastgelegd dat de rechter die de wettelijke indexering uitsluit, daarbij tevens kan bepalen dat de alimentatie op een andere wijze dan door de wettelijke indexering zal worden aangepast. De rechter kan hiertoe overgaan op verzoek van de onderhoudsplichtige of de onderhoudsgerechtigde, maar ook ‘ambtshalve’, dat wil zeggen zonder dat hem daartoe formeel is verzocht. Aldus kan de rechter de wijziging van de alimentatie bijvoorbeeld koppelen aan de ontwikkelingen van het inkomen van de alimentatieplichtige, dus een zogenaamde ‘aanpassing op maat’ bewerkstelligen. Maar ook de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde zullen in de overeen-komst waarbij zij de wettelijke indexering uitsluiten, in plaats daarvan zo’n speciaal aanpassingscrite-rium kunnen opnemen. In dat geval is de gang naar de rechter niet nodig.

Indien de rechter een ‘aanpassing op maat’ geeft, kan hij op verzoek tevens een regeling vaststellen omtrent de wijze en tijdstippen waarop de onderhoudsplichtige aan de onderhoudsgerechtigde gegevens dient te verschaffen ten behoeve van de aanpassing. Zo’n regeling kan eventueel ook later nog aan de rechter worden gevraagd. Ook kan een door de rechter vastgestelde ´informatieregeling` op verzoek alsnog door de rechter worden gewijzigd.

Mocht uitsluiting van de wettelijke indexering, bij voorbeeld na verloop van tijd, onbillijke verschillen te zien geven met de algemene regeling, dan kan men de rechter verzoeken de uitsluiting ongedaan te maken. Daarna is de algemene regeling weer van toepassing. Indien de rechter tevens een ‘aanpassing op maat’ had vastgesteld, zal de uitsluiting van de wettelijke indexering ook op andere gronden dan die genoemd in artikel 401 Boek 1 BW ongedaan kunnen worden gemaakt. Zo bijvoorbeeld indien gebleken is dat de regeling van aanpassing van de onderhoudsbijdrage overeenkomstig het individuele inkomen van de alimentatieplichtige, of overeenkomstig een nog ander criterium, tussen betrokkenen niet bevredigend functioneert.

Beroep op de rechter

De wettelijke indexering van alimentaties volgt de algemene ontwikkeling van het loonpeil. De individuele omstandigheden kunnen echter sterk afwijken van die algemene ontwikkeling. In zo’n geval kan men een beroep op de rechter doen om een vroegere rechterlijke uitspraak of een alimentatieovereenkomst aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Uiteraard blijft het altijd mogelijk met de alimentatiegerechtigde een regeling te treffen. De gang naar de rechter is eerst dán noodzakelijk, indien men onderling niet tot overeenstemming kan komen.

Rechter en advocaat

In de gevallen, waarin men voor uitkeringen van levensonderhoud de hulp van de rechter wil inroepen, is de hulp van een advocaat noodzakelijk.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.